Arr estohen trafi kantët e armëve në Ferizaj

Views: 161
Avantgardia

N ga aksioni policor që filloi mëngjesim e sotëm vetëm në rajonin e Ferizajt janë arrestuar 18 persona.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Kri me të Rën da, njofton opinionin se pas një heti mi intenziv disa mujor, i filluar nga fundi i vitit 2018, me masa të fshehta teknike të vëzhgimit dhe heti mit, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Hetimeve kundër Kri mit të Organizuar – DHKO në Prishtinë, kanë kryer disa bastisje në disa lokacione në regjione të ndryshme në tërë Kosovën.

Jane arre stuar tetëmbëdhjetë (18) persona.

A.F.,P.F.,M.F.,M.SH.,I.R., R.M.,N.M.,P.M., A.F.,B.A.,S.N.,A.H., K.P.,E.B.,K.D., B.J.,S.K.,F.U., u është caktuar masa e ndal imit në kohëzgjatje prej 48 orësh, për shkak se ekziston dys himi i bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat pe nale “Importi, eksporti, furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e arm ëve apo materieve pla sëse” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paaut orizuar të arm ëve”.